खेर गएको बोराबाट झोला, आम्दानी डलरमा
प्रतिक्रिया दिनुहोस्